Bainisteoir Acmhainní Daonna

 • Job Reference: BAD
 • Date Posted: 10 May 2024
 • Recruiter: Bronagh
 • Location: Baile Átha Cliath / Cianoibre
 • Salary: On Application
 • Bonus/Benefits: Le Plé
 • Earnáil : Riarachán / Administration, Seirbhísí Gairmiúla / Professional Services
 • Job Type: Buan
 • Contact: Bronagh Nic an Lia
 • Ríomhphost: eolas@gaelphoist.com
 • Uimhir Ghutháin 07305239187

Job Description

Tá ceanneagraíochta na Gaeilge ar lorg Bainisteoir Acmhainní Daonna le cúrsaí acmhainní daonna a stiúradh le tacaíocht ó comhlacht seachtrach. 

Tá duine cumasach le polasaithe agus nósanna imeachta acmhainní daponna agus oiliúna a fhorbairt san eagraíocht agus a chur i bheidhm chun cinntiú go gcomhlíontar dlíthe fostaíochta agus rialacháin.  
 
Freagrachtaí
• Straitéisí agus tionscnaimh Acmhainní Daonna a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm atá ag teacht le straitéis na heagraíochta
• Gearáin fostaithe, coinbhleachtaí, agus gníomhartha araíonachta a bhainistiú, ag cothú caidrimh dhearfacha idir fostaithe agus an bhainistíocht.
• An próiseas earcaíochta agus roghnóireachta a bhainistiú
• Tacú le riachtanais reatha agus riachtanais an todhchaí trí fhorbairt, rannpháirtíocht, spreagadh agus caomhnú na foirne
• Straitéisí, córais agus nósanna imeachta Acmhainní Daonna foriomlána a fhorbairt agus monatóireacht a dhéanamh orthu ar fud na heagraíochta
• Córais measúnaithe feidhmíochta a chur i bhfeidhm, aiseolas a sholáthar d’fhostaithe, agus cuidiú le pleananna feabhsú feidhmíochta nuair is gá
•Timpeallacht dhearfach oibre a chothú
• Riachtanais oiliúna a aithint, cláir oiliúna a dhearadh, agus tionscnaimh forbartha fostaithe a éascú chun scileanna agus eolas a fheabhsú.
• Tuairisciú don bhainistíocht agus tacaíocht a chur ar fáil nuair is cuí
 

 

 

 

Critéir:

 1. Taithí mar Bhainisteoir Acmhainní Daonna nó Feidhmeannach Acmhainní Daonna eile
 2. Cáilíocht tríú leibhéal in Acmhainní Daonna nó a chomhionann de thaithí.
 3. Cumas sa Ghaeilge, idir labhartha agus scríofa.
 4. Cumas cláracha oiliúna a chruthú agus a fhorbairt 
 5. Taithí shuntasach (3-5 bliana) i bpríomhchúrsaí Acmhainní Daonna nó postanna gaolmhara.
 6. Scileanna éisteachta, idirbheartaíochta agus cur i láthair
 7. Cumas caidrimh idirphearsana a chothú agus a bhainistiú ag gach leibhéal san eagraíocht
 8.  
Socrófar tuarastal bunaithe ar thaithí, scileanna agus oiriúnacht don ról.
 

Déan teagmháil linn leis an ról a phlé agus tuilleadh eolais a fháil.